2014 – Purper of blauw?

purperreiger2

Purper of blauw? Langs de kust, ja, daar is het steeds een zinvolle vraag als je een reiger ziet. Maar tegenwoordig ook in het Vlaamse houtland. Zowel in het voorjaar als in de zomer worden tegenwoordig Purperreigers gespot in de Vallei van de Zuidleie. Ze passeren hier op doortrek van en naar de Nederlandse broedkolonies.  … Lees meer

2014 – Fopblaaskoppen in de Warandeputten

Ceriana conopsoides

Niets is wat het lijkt. Maak kennis met de “Normale fopblaaskop” ofte “Ceriana conopsoides”. Zegt u dit niets? Zou kunnen, want dit is een heel zeldzaam ding. Geen soort wesp, maar een zweefvlieg die zich als een wesp voordoet. Bijna 1,5 cm groot en zelfs voor kenners in de vlucht niet eenvoudig van een wesp … Lees meer

2014 – Vleermuizen langs het kanaal Gent-Brugge***

bunker

Als we de verspreiding en het voorkomen van vleermuizen in de provincie West-Vlaanderen bekijken, dan is er onbetwist één – en helaas maar één – zwaartepunt: het Brugse Houtland. Zowel voor de zeldzame als de minder zeldzame soorten geldt de bossengordel ten zuiden van Brugge als de stronghold, de veilige haven, de oase in de … Lees meer

2013 – Gevaerts-Noord: maïsakkers werden schitterende natuur***

2008-05-14 G9 079-2

Bemesting en een rijke natuur gaan niet samen. Zo’n 15 jaar geleden werden 6ha maisakkers langs het kanaal Gent-Brugge ingericht voor natuur en zachte recreatie. De bemeste bouwvoor werd afgegraven, zodat een natuurlijke zand- en lemig zandbodem terug aan de oppervlakte kwam. Galloways en ezeltjes van Natuurpunt zorgden voor een graasbeheer. De natuur kwam terug. … Lees meer

2013 – Moeraswespenorchis maakt Leiemeersen nog meer tot een orchideeënparadijs***

2010-07-10 G11 087 Moeraswespenorchis-3

Orchideeën spreken tot de verbeelding. De Moeraswespenorchis is er zo eentje. We kennen de soort vooral van natte duinpannen aan de kust. In het binnenland is de soort uiterst zeldzaam en gebonden aan kalkmoerassen of beekvalleien waar sterk basenrijk grondwater uittreedt. In de Leiemeersen werd de soort voor het eerst ontdekt in 2007. In 2013 … Lees meer

2013 – Beheerinspanningen in de Leiemeersen lonen!***

2013-07-13 G1X 065

Reeds 32jaar lang werken de vrijwilligers van Natuurpunt zich in het zweet om het laagveenmoeras van de Leiemeersen te kunnen behouden.  Het is een uniek gebied in Vlaanderen, maar het heeft erg te lijden van eutrofiëring door stikstofdepositie en vooral uitspoeling van meststoffen uit de omgeving. Om de bloemenpracht te kunnen handhaven en vergrassing en … Lees meer

2013 – Warandeputten-‘juweeltjes’: Smaragdlibel en Gouden Tor

Smaragdlibel JVanRyckeghem

Recent zijn twee prachtige en zeldzame insectensoorten in de Warandeputten opgedoken: een opsteker voor het gevoerde beheer. Op 26 mei fotografeerde J. Van Ryckeghem een vers exemplaar van de Smaragdlibel, een typische soort van vennen en plassen met zeer goede waterkwaliteit. In het Brugse is de enige vaste populatie van de soort te vinden in … Lees meer

2013 – Gevaerts-Noord: een paradijs voor bijzondere paddenstoelen ! ***

Soortenrijke, droge en natte, schraalgraslanden zijn het uithangbord van Gevaerts-Noord, een deelgebied van de Vallei van de Zuidleie. Het 7,5ha grote natuurgebied omvat de 2km lange kanaalberm en aangrenzende gronden op de rechteroever van het kanaal Gent-Brugge, stroomopwaarts de Keersluis (grondgebied Beernem). Het vrij toegankelijke gebied is in alle seizoenen een bezoekje waard. In het … Lees meer

2013 – Unieke oude populieren langs het kanaal worden gekoesterd***

2009-01-17 5D 07 1 1 1 1

Het was op 6 januari 2012 uitvoerig in het nieuws en in de kranten: “dikke Eugène gesneuveld”. Eugène was de dikste boom van het Zoniënwoud en werd door een rukwind geveld. Hij had een stamomtrek van 6m en was meer dan 100 jaar oud. Wat blijkt nu? Er staan nog verschillende majestueuze, dikke Eugène’s in … Lees meer

2012 – ‘Warandeputten’ geeft nieuwe geheimen prijs: slijkgroen, gesteeld glaskroos en Tangpantserjuffer

gesteeld glaskroos

Exact 12 jaar geleden werd langs het kanaal Gent-Brugge te Moerbrugge een oude slibstortplaats omgetoverd naar een mooi natuurgebied: de ‘Warandeputten’. Grote inspanningen werden gedaan om het gebied aantrekkelijk te maken voor bezoekers. Bij de inrichting ging ook veel aandacht naar het creëren van een goede milieukwaliteit, in de hoop dat ook de natuur maximaal … Lees meer