Gevaerts-Noord

2005-05-20 2764 RJ 1 1

Aan de Gevaerts snijdt het kanaal diep door een zandrug. Het is een totaal ander landschap dan de Leiemeersen of de Warande. De kanaaldijk heeft hier een getrapt profiel. De benedendijkse trekweg is op vele plaatsen weg geërodeerd of overwoekerd door bramen. In de steile oevers broeden IJsvogel en regelmatig ook Oeverzwaluw. Op de zandige bodem van de brede kanaalbermen vinden we soortenrijke droge graslanden, in stand gehouden door extensieve begrazing met runderen of ezels. Heel wat soorten planten en dieren van heide en arme zandgronden, die we in Vlaanderen vooral van de Kempen kennen, komen in Gevaerts-Noord voor. Diverse soorten zijn in heel Vlaanderen bedreigd of zeldzaam. Waar er minder gegraasd wordt ontwikkelen zich brem- en gaspeldoornstruwelen, die in maart-april de typische ‘fleur’ geven aan het landschap. De grazers zorgen voor de instandhouding van een ‘wastine’-landschap, zoals het tot in de negentiende eeuw typisch in onze streken voorkwam: ‘woeste gronden’ met een afwisseling van bos, struweel en schraal grasland. Vogels zoals Zomertortel en Kneu, die het elders moeilijk krijgen, komen hier nog tot broeden.

2010-06-16 5D 001-2 1
Soortenrijke, schrale graslanden op de kanaaltaluds


2008-05-14 G9 079 1 1
‘Wastine’: oud-Vlaams landschap met een mix van kort grasland, ruigte, struweel en bos onder invloed van extensieve begrazing.

 2008-07-26 G9 55 1aa 1
Ezels overleven perfect in gebieden met schrale vegetatie en ruigtes waar andere grazers hun neus voor ophalen.

Gevaerts-Noord wandelaarstussenbrem 1

hazelworm 1
De zeldzame Hazelworm

2011-04-11 5D 16 1
Steile oeverafkalvingen: broedplaatsen voor IJsvogel en Oeverzwaluw. Heel wat soorten graafbijen en graafwespen zijn er alom tegenwoordig.

2009-06-17 5D 036 1 1
Gevlekte orchis, een zeldzame orchidee van natte schrale graslanden

2009-04-24 5D 049-2 Gaspeldoorn 1
Gaspeldoorn, een warmteminnende, vorstgevoelige soort die bij ons de noordgrens van zijn areaal bereikt.  De kanaaltaluds vormen een refugium voor de soort in Vlaanderen.2005-04-24 0084 1
Vennetjes met levensgemeenschappen van matig voedselarm water

Nog meer informatie is gepubliceerd in De Spille, het lokale ledenblad van Natuurpunt, 2004, jg. 1 nr. 3: download het artikel (0,85MB)

Share with: