2012 – Warandeputten: ornithologisch overzicht 2011

Vogelliefhebbers kwamen in 2011 weer ruim aan hun trekken in de Warandeputten.

Een koppel IJsvogel bracht niet minder dan 3 nesten groot. Andere vermeldenswaardige broedvogels waren Dodaars (2 koppel), Kuifeend (2 koppel), Waterral (1 koppel), Kleine karekiet (±10kp), Bosrietzanger (4-5 kp) en Koekoek. Waarschijnlijke broedvogels waren Spotvogel, Zomertortel en Rietgors.

Traditioneel pleisteren op de grote plas groepen eenden, zoals Kuifeend (tot 30 ex.), Wintertaling (tot 35 ex.), Tafeleend (tot 11 ex.), Krakeend (tot 23 ex.) en Slobeend (tot 14 ex.). Onder de meer bijzondere doortrekkers en pleisteraars vermelden we o.a. de aanwezigheid van Grote Zilverreiger (14-16/10; 11/11), Roerdomp (4/2;21/7), Lepelaar (10/7), Kwak (27/5-6/6), Purperreiger (1-6/5), Porseleinhoen (15-18/4) en vrijwel doorlopend een of meerdere Waterrallen. Een topwaarneming was ook die van de Waterrietzanger, een Europees bedreigde soort, op 18 augustus. Op 2 juni was een Visarend aan het jagen boven de grote plas. En passant waren er nog waarnemingen van Smelleken (14/11), Wespendief (21/8) en Bruine kiekendief (30/4). Verder zijn nog het vermelden waard: Kleine bonte specht (16/9), Middelste bonte specht (10/6), Sprinkhaanzanger (7/7), Kwartel (17/4) en Bosruiter (5/8). Uiteraard werden nog heel veel andere soorten waargenomen.

Met dank aan de vele waarnemers die hun waarnemingen posten op www.waarnemingen.be.

waterral 1

Als de IJsvogel de meest opzichtige vaste broedvogel is van de Warandeputten, dan is de Waterral vast de meest geheimzinnige. Het meest merk je zijn aanwezigheid op aan het typische geluid dat weerklinkt vanuit het riet (gelijkt een beetje op dat van een gillend biggetje).

Share with: