2015 – Natuurherstelwerken in Gevaerts-Noord

De ondiepe vennetjes in Gevaerts-Noord zijn zeer waardevol voor tal van bijzondere planten en dieren.  Omdat ze ondiep zijn hebben ze de neiging om snel dicht te slibben en op te warmen, waardoor algenbloei kan optreden. Zeldzame waterplanten zoals Duizendknoopfonteinkruid en Vlottende bies en de rijke waterfauna kwamen hierdoor onder druk. Met een subsidie via het plattelandsproject “Veldgebied Brugge/Landschapspark Bulskampveld” kon Natuurpunt afgelopen zomer de vennetjes herstellen door de sliblaag te verwijderen.

2015-07-06_RX100_014
Tijdens de werken

2015-10-01_RX1004_034_KrisDecleer
Na de werken.

Tijdens de uitvoering van de werken stootten we op een spectaculaire vondst voor de regio: een populatie Grote boterbloem, goed verborgen tussen een ijle rietvegetatie.  De enige andere populatie van enige omvang is in de provincie West-Vlaanderen enkel bekend van de IJzervallei (Blankaart en omgeving). Langs het kanaal Gent-Brugge is de soort recent ook nog gevonden in de Durmplassen te Merendree (Oost-Vlaanderen). Grote boterbloem is een typische soort van niet te voedselrijke laagveenplassen en in Vlaanderen zeer zeldzaam. Het is een forse plant die tot ruim een meter hoog wordt met bloemen tot 5cm groot.  De vondst betekent nogmaals een bevestiging van de grote waarde van Gevaerts-Noord. Wellicht heeft de soort zich hier gevestigd vanuit een zaadvoorraad in de bodem, die werd bloot gelegd tijdens de inrichtingswerken van het gebied op het eind van de jaren negentig. Dat de soort zo lang onontdekt gebleven is, heeft de maken met het graasbeheer: de planten worden samen met het riet afgegeten, waardoor de opvallende bloeifase grotendeels achterwege blijft. Gelukkig kan de soort ook vegetatief uitbreiden zolang de begrazingsdruk niet te hoog is.

2015-07-06_RX100_031
Grote boterbloem: nog een topsoort voor Gevaerts-Noord

Share with: