2016 – Moet er nog riet zijn?

In het laagveenmoeras van de Leiemeersen zijn waardevolle ondiepe plassen de voorbije 15 jaar volledig verland geraakt met riet. Dit zorgt voor minder variatie en typische soorten van ondiep open water (zoals sommige libellen, waterplanten, kikkers enz.) nemen af of dreigen te verdwijnen. Door lokaal het riet terug af te graven krijgen bijzondere habitattypes, zoals kranswiervegetaties, terug kansen.

Met de financiële steun van de Vlaamse Milieumaatschappij kon alle rietspecie uit de Leiemeersen gebruikt worden voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever aan de monding van de Rivierbeek ter hoogte van de Warandeputten. In de jaren 1970 is de Rivierbeek hier gekanaliseerd en voorzien van steile betonnen oevers, waardoor de natuurwaarde er erg beperkt is. In de toekomstige rietoevers zullen vissen terug kunnen paaien en riet- en watervogels nestelen. De beek krijgt een meer natuurlijke aanblik en tegelijk kan ook de waterkwaliteit verder verbeteren.  Door de Vlaamse Landmaatschappij zullen hier ook een drietal hengelsteigers aangelegd worden. Iedereen profiteert: dit is een mooi voorbeeld van “win-win” en samenwerking tussen Natuurpunt en de Vlaamse overheid.

[Group 0]-2016-09-14_RX10_032_2016-09-14_RX10_034-3 images_0000
In de Leiemeersen werden het afgelopen najaar rietzoden lokaal verwijderd, waardoor terug ondiep open water ontstond met een uitstekende waterkwaliteit.

2004-06-06_0116
Kranswiervegetatie met Drijvend fonteinkruid en Grote waterweegbree. Dit habitattype verdween door spontane verlanding met riet en zal zich nu kunnen herstellen.

2016-09-15_RX10_048
De rietzoden uit de Leiemeersen werden gebruikt om aan de monding van de Rivierbeek een natuurvriendelijke oever aan te leggen. Op termijn zal hier een brede rietkraag ontwikkelen.

Share with: