2021 – Natuurherstelwerken langs de Bornebeek gestart

In 2012 sloot de provincie West-Vlaanderen een samenwerkingsovereenkomst af met de gemeenten Beernem en Oostkamp om de water- en natuurkwaliteit van de Bornebeek te optimaliseren (https://www.west-vlaanderen.be/artikel/bornebeek-oostkampbeernem-eerste-waterloop-zonder-huishoudelijk-afvalwater). Het was de grote ambitie om binnen een termijn van 3 jaar alle huishoudelijk afvalwater uit de waterloop te weren, een heuse primeur voor de provincie.  Via een integraal waterbeleid zou ook geïnvesteerd worden in meer natuurontwikkeling. Hoewel ter hoogte van het natuurreservaat Heideveld-Bornebeek in het provinciaal domein Bulskampveld ondertussen grote natuurherstelwerken plaats vonden in het kader van het natuurinrichtingsproject Biscopsveld door de Vlaamse Landmaatschappij, bleven de mooie beloftes in het grootste deel van de beekvallei helaas dode letter. Recent werd door de gemeente Oostkamp de sanering van het belangrijke lozingspunt van huishoudelijk afvalwater aan de Gevaertsestraat verder verdaagd naar… 2025.

Natuurpunt Oostkamp heeft ondertussen zelf een aantal gronden langs de beek kunnen aankopen en wil niet bij de pakken blijven zitten. We zijn op zoek gegaan naar partners om een aantal inrichtingswerken te financieren.  Met de steun van het Agentschap Natuur en Bos zullen een aantal laag gelegen gronden langs de beek omgetoverd worden in moerassige natuur. Dit zal voor een grotere natuurwaarde zorgen en extra kombergingscapaciteit in perioden van wateroverlast. De beek zal ook terug vrij kunnen meanderen. De eerste stap is het verwijderen van de reitspecie die decennialang in bermen is opgestapeld langs de beek, waardoor de beek in een soort keurslijf zat. Bovendien zit er ook allerlei drijfvuil zoals plastiek in de reitwallen. We zijn erg verheugd dat eind oktober 2021 het Regionaal Landschap Houtland en Polders die saneringskost met de steun van de provincie op zich nam. Hiermee is het startschot voor natuurherstel in het stroomafwaartse pand van de Bornebeek gegeven.

In een volgende fase zal Natuurpunt Oostkamp de verdere natuurherstelwerken op haar gronden uitvoeren. Daarbij zullen we ook een moeraszone aanleggen die als infiltratiebekken kan fungeren voor het overtollige regenwater dat via de riool naar de beek wordt afgevoerd wanneer de woningen langs de Gevaertsestraat eindelijk op de collector voor waterzuivering zullen aangesloten worden. Hopelijk zet de gemeente vaart met het nakomen van de belofte van 2012, ook voor het plaatsen van IBA’s (individuele behandeling afvalwater) voor geïsoleerde woningen die nog langs de beek ongezuiverd lozen.

Share with: