2013 – Beheerinspanningen in de Leiemeersen lonen!***

Reeds 32jaar lang werken de vrijwilligers van Natuurpunt zich in het zweet om het laagveenmoeras van de Leiemeersen te kunnen behouden.  Het is een uniek gebied in Vlaanderen, maar het heeft erg te lijden van eutrofiëring door stikstofdepositie en vooral uitspoeling van meststoffen uit de omgeving. Om de bloemenpracht te kunnen handhaven en vergrassing en verruiging met o.a. Riet tegen te gaan is een jaarlijks maaibeheer noodzakelijk. Telkens weer een zompig gebeuren, want het grondwaterpeil staat permanent hoog (zoals het een moeras betaamt).  Het mooie weer bracht tijdens de julihooidagen weer heel wat schoon volk op de been.  Hartelijk dank aan alle helpers !  Maar in het bijzonder ook een dikke merci aan de terreinploeg van Natuurpunt. Onder leiding van Paul D’hoore geven de arbeiders van onze sociale werkplaats het beste van zichzelf om jaarlijks de klus geklaard te krijgen. Door een uitgekiend en gefaseerd maaibeheer slagen we er in om de meeste kwetsbare soorten in het gebied te behouden.

2013-07-13 G1X 065

2013-07-13 G1X 072

2013-07-13 RX100 068

Share with: