Onze partners

natura2000_1_1 life

Het grootste deel van de Vallei van de Zuidleie is aangeduid als Speciale Beschermingszone, in uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn. Alle Speciale Beschermingszones in Europa vormen het zogenaamde Natura2000-netwerk van beschermde natuurgebieden, waar gestreefd dient te worden naar een “gunstige staat van instandhouding” van de aanwezige Europees belangrijke natuurwaarden.  Life+ is een Europees financieringsinstrument om geselecteerde projecten binnen de Speciale Beschermingszones te co-financieren. Veel van de aangepaste (maai)machines die voor het beheer in de Vallei van de Zuidleie tegenwoordig kunnen ingezet worden, zijn bijvoorbeeld aangekocht met een Europese financiële toelage. Meer info: http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm; http://www.natuurpunt.be/nl/dossier-natura-_369.aspx

Logo_WZkopie_1

De NV Waterwegen en Zeekanaal is de Vlaamse overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van o.a. het kanaal Gent-Brugge. In haar missie is ook aandacht voor natuur en milieu op en langs de waterwegen opgenomen. Veel van de gronden die Natuurpunt in de Vallei van de Zuidleie beheert, zijn restgronden in eigendom van W&Z. W&Z heeft ook het grootste deel van het natuurherstelproject in de Leiemeersen en het natuurinrichtingsproject in de Warandeputten gefinancierd. Zonder W&Z zag de Vallei van de Zuidleie er zeker en vast niet zo mooi uit!  Meer info: www.wenz.be

logo_ANB_NL

Het Agentschap voor Natuur en Bos is de Vlaamse overheidsadministratie die toeziet op de handhaving van de Vlaamse natuurwetgeving. Beheerplannen die Natuurpunt opmaakt voor de Vallei van de Zuidleie dienen door ANB goedgekeurd in ruil voor een erkenning als natuurreservaat. Op regelmatige tijdstippen moet aan hen over de vorderingen worden gerapporteerd in zogenaamde monitoringrapporten. ANB is tevens verantwoordelijk voor de verdeling van de middelen die in de Vlaamse begroting zijn ingeschreven voor ondersteuning van natuurbeheer en natuurinrichting. ANB verleent vergunningen of adviseert in allerlei vergunningsplichtige dossiers en planningsinitiatieven (natuur, water, ruimtelijke ordening enz.) en is hierdoor een belangrijke partner voor het behoud van een goeie natuur- en milieukwaliteit in en om de Vallei van de Zuidleie. Meer info: www.natuurenbos.be

vmm_q_ok_1

De Vlaamse Milieumaatschappij is voor de Vallei van de Zuidleie vooral relevant omwille van haar sturende rol in de opmaak van bekkenbeheerplannen, die de waterhuishouding in Vlaanderen regelen. De waterhuishouding en het waterbeheer staat in elk gebied immers in directe relatie met de ecologische waarde ervan.  Daarnaast treedt deze Vlaamse overheidsorganisatie o.a. ook sturend op voor het waterkwaliteitsbeleid in Vlaanderen en de monitoring van de waterkwaliteit in de Vlaamse waterlopen. Natuurpunt kreeg in de Warandeputten ook een smalle strook langs de Rivierbeek, die eigendom is van VMM, in beheer. Meer info: www.vmm.be; http://www.bekkenwerking.be/bekkens/brugse-polders/brugse-polders.

Logo_VLM_250_1

De Vlaamse landmaatschappij coördineert o.a. de uitwerking van regionale visies op de inrichting van de open ruimte in Vlaanderen. Natuur is daarbij één van de vaste aandachtspunten. Landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting zijn de belangrijkste instrumenten om die inrichtingsvisies op te maken en achteraf ook te realiseren. Momenteel loopt er een landinrichtingsproject “Brugse veldzone”, waarbij de Vallei van de Zuidleie onderdeel uitmaakt van één van de 4 strategische deelprojecten, nl. “Mobiliteitsas Gent-Brugge”. Via de Bornebeek en de Merlebeek staat de Vallei van de Zuidleie ook in verbinding met het deelproject “Bulskampveld” waar gewerkt zal worden aan de uitbouw van een regionaal landschapspark. Het is voor de Vallei van de Zuidleie nog wachten op de eerste concrete uitvoeringsinitiatieven, maar de verwachtingen zijn alvast hoog gespannen. Meer info: www.vlm.be.

Agentschap_Ruimtelijke_ordening_en_onroerend_erfgoed

Het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed is o.a. bevoegd voor de zorg rond archeologisch, bouwkundig en landschappelijk erfgoed in Vlaanderen. In de Vallei van de Zuidleie zijn belangrijke erfgoedwaarden aanwezig. Meer info: www.onroerenderfgoed.be. Andere bevoegdheden omvatten de gewestelijke structuurplanning (opmaak bestemmingsplannen, waaronder afbakening Vlaams Ecologisch Netwerk en Natuurverwevingsgebieden) en handhaving en vergunningsverlening m.b.t. bovenlokale aspecten van ruimtelijke ordening. Meer info: www.ruimtelijkeordening.be

WVL_logo_Logo_West-Vlaanderen_

De provincie West-Vlaanderen is verantwoordelijk voor het beheer van de Bornebeek. In overleg met Natuurpunt wordt ter hoogte van de Leiemeersen afgeweken van het klassieke jaarlijkse machinaal ruimingsbeheer van de beek. In de plaats ervan wordt gekozen voor een beheer die ruimte laat voor natuurlijke beekdynamische processen en een hogere natuurwaarde. De provincie heeft de Bornebeek ook geselecteerd als “Natuurverbindingsgebied” (tussen de Vallei van de Zuidleie en het provinciaal domein Bulskampveld) en werkt hiervoor momenteel aan een actieplan. Het provinciebestuur heeft ook een eigen natuurbeleidsplan met beperkte mogelijkheden voor subsidiëring van geselecteerde projecten van natuurverenigingen (educatief, natuurontwikkeling, beheersmateriaal enz.). Sommige vergunningsdossiers die relevant zijn voor de ruimtelijke en ecologische kwaliteit in de Vallei van de Zuidleie worden op het provinciale niveau behandeld (bv. varkenshouderijen, windmolens, beroepsprocedures, gemeentelijke dossiers). Meer info: www.west-vlaanderen.be

Westtoer_logo

Westtoer coördineert en realiseert het toeristisch-recreatief beleid van de provincie West-Vlaanderen. Fiets- en wandelroutes worden uitgestippeld en doen vaak gebieden van Natuurpunt aan. Dit draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak voor de activiteiten van Natuurpunt. De bijhorende brochures zijn een medium om informatie over de natuurgebieden en de werking van Natuurpunt door te geven. De Vallei van de Zuidleie wordt door tal van fiets- en wandelroutes aangesneden: themafietstocht “Buitengoed, zomerverblijven van de Brugse elite”, Beverhoutsfietsroute, Bulskampveldfietsroute, (Kastelenfietsroute?), Beverhoutsveldwandelroute, het GR129 Grote Routepad en Vlaanderen Fietsroute. Meer info: www.westtoer.be

Logo_Oostkamp_CMYK_HR_1

De uitbouw van een maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor onze activiteiten in de Vallei van de Zuidleie start met een goeie relatie met het gemeentebestuur. Het gemeentelijk niveau krijgt steeds meer eerstelijns-verantwoordelijkheid toebedeeld in vergunningsdossiers m.b.t. natuur, milieu en ruimtelijke ordening en allerlei planvorming (bv. gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, verkavelingen, rioleringen en individuele afvalwaterzuivering). We merken dat ecologische aspecten hierbij in toenemende mate in rekening worden gebracht en dat de resultaten van de jarenlange inzet van Natuurpunt in de Vallei van de Zuidleie meer en meer openlijke waardering krijgen. De gemeente Oostkamp heeft een natuurbeleidsplan met beperkte mogelijkheden voor subsidiëring van educatieve projecten en de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen. Meer info: www.oostkamp.be

logo_Regionaal_Landschap_Houtland

Het regionaal landschap “Houtland” is een samenwerkingsverband tussen diverse overheden en belangengroepen om actief te werken aan de opwaardering van ecologische en landschappelijke kwaliteit van de open ruimte in de regio. Dit gebeurt zowel door uitvoering of ondersteuning van educatieve projecten als concrete inrichtingsprojecten. Vaak is er ook een koppeling met het verhogen van mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie. In de Vallei van de Zuidleie konden in het verleden bijvoorbeeld enkele poelen aangelegd worden met financiële steun van het regionaal landschap. Natuurpunt werkt jaarlijks ook actief mee met de “Natuur in mij”-campagne van het regionaal landschap. Meer info: www.rlhoutland.be

 

Waterschap Damse Polder – Sint-Trudoledeken

Het waterschap ontstond uit de fusie van de Damse Polder en de Polder Sint-Trudoledeken. Deze laatste verzorgt het dagelijkse waterkwantiteitsbeheer in de Assebroekse Meersen en het Beverhoutsveld. Het werkingsgebied strekt zich uit tot tegen de noordoever van het kanaal Gent-Brugge. Omwille van de kwetsbare natuur in Leiemeersen-Noord werd de uitvoering van het praktische waterkwantiteitsbeheer er bereidwillig naar Natuurpunt gedelegeerd.

StekkerlogoJNMlogo

Jongeren met een hart voor natuur en milieu. Dat zijn de leden van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu, met afdelingen over het hele land. De Stekkers zijn een lokale groepering van natuurminnende jongeren. Beiden komen regelmatig een handje toesteken bij beheerswerken in de Vallei van de Zuidleie.  Meer info: www.jnm.be; www.stekkers.be.

Share with: